• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tuyển sinh năm học 2020

Tuyển sinh năm học 2020

Ngành Công nghệ Sinh học

Chỉ tiêu dự kiến: 193

Mã ngành: 7420201

Hotline: 0398523712

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Chỉ tiêu dự kiến: 99

Mã ngành: 7540101

Hotline: 0398520843

Ngành Hóa học (Hóa sinh)

Chỉ tiêu dự kiến: 62

Mã ngành: 7440112

Hotline: 0398523241

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Chỉ tiêu dự kiến: 37

Mã ngành: 7520301

Hotline: 0398520413

Các chương trình liên kết

hội Du học Vương quốc Anh

4 chương trình liên kết

3 chuyên ngành đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOTTINGHAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND