• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Tìm hiểu thông tin các phương thức Tuyển sinh Đại học của Khoa Công nghệ Sinh học năm 2022