• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Thông báo ANTT cho sinh viên toàn trường

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2F10.8.52.216%2Fbt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FTh%C3%B4ng-b%C3%A1o-an-ninh-dip-c%E1%BA%ADn-t%E1%BA%BFt-2020.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]