• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
Chương trình hợp tác Áo-Việt giai đoạn 2020-2021

Chương trình hợp tác Áo-Việt giai đoạn 2020-2021

Theo thông tin từ Văn phòng OeAD , trường Đại học Quốc tế và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh kính mời các giảng viên nghiên cứu viên tại trường tham gia nộp đề xuất nghiên cứu về chương trình hợp tác Áo - Việt giai đoạn 2020 -2021 .

Thời gian nộp đề xuất đến 07/6/2019. Trong trường hợp chưa có đề xuất chi tiết, có thể nộp đề xuất ngắn gọn trong vòng 3-5 trang.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại website  https://oead.at/en/projects/international-cooperations/scientific-technological-cooperation-st-cooperation/