Chương trình Đại học

Các ngành đào tạo đại học

Ngành Công nghệ Sinh học

Tuyển sinh các khối: A, A1, B, D1

Mã ngành: 7420201


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

No. Courses Course code Total Credits Prerequisites
SEMESTER I 25
1 Reading & Writing IE1 EN072IU 11
2 Listening & Speaking IE1 EN073IU 11
3 Physical Training 1 PT001IU 3
SEMESTER II 23
1 Reading & Writing IE2 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 EN075IU 8
3 Calculus 1 MA001IU 4
4 Physical Training 2 PT002IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 10
1 Physics 1 PH013IU 2
2 Environmental Science PE014IU 3
3 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
4 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
SEMESTER III 14
1 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
2 Biology BT155IU 4
3 Chemistry for Engineers CH011IU 3
4 Chemistry Laboratory CH012IU 1
5 Academic English 1 EN007IU 4
SEMESTER IV 18
1 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
2 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
3 Academic English 2 EN012IU 4
4 Critical Thinking PE008IU 3
5 Organic Chemistry CH009IU 3 Biology BT155IU
6 Introduction to Biotechnology BT150IU 2
7 Physics 2 PH014IU 2
SEMESTER V 21
1 Genetics BT162IU 4 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
2 Plant Physiology BT010IU 3 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
3 Analytical Chemistry CH013IU 4
4 Microbiology BT164IU 4 Biology BT155IU
5 Biostatistics BT152IU 3
6 3 credits from Foundation elective courses 3
SEMESTER VI 20
1 Molecular Biotechnology BT168IU 4 Genetics BT162IU
2 Biochemistry BT156IU 4 Biology BT155IU
3 Human & Animal Physiology BT163IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
4 Cell Biology BT009IU 3 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
5 6credits from Foundation elective courses 6
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2
1 Internship BT221IU 2 Accumulated at least 90 credits
SEMESTER VII 17
1 Bioinformatics BT203IU 4
2 Experimental Design BT216IU 3
3 Immunology BT205IU 4 Biology BT155IU
5 6 credits from Foundation elective courses 6
SEMESTER VIII 19
1 Molecular Genetics BT217IU 3 Biology BT155IU
2 16 credits from Professional Elective courses 16
SEMESTER IX 12
1 Thesis BT179IU 12 Accumulated at least 112 credits
No. Courses Course code Total Credits Prerequisites
Free Elective (min 3 credits)
1 Project Management IS050IU 3
2 Introduction to Business Administration BA115IU 3
3 Business Communications BA006IU 3
No. Courses Course code Total Credits Prerequisites
Foundation Elective (min 12 credits)
1 Plant Science (3,0) BT218IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
2 Developmental Biology (3,0) BT306IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
3 Scientific Writing Workshop (2,0) BT200IU 2
4 Human Pharmacology (3,0) BT207IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
5 Protein Biotechnology (3,1) BT172IU 4 Introduction to Biotechnology BT150IU
6 Bioprocessing (3,1) BT307IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
No. Courses Course code Total Credits Prerequisites
Professional Elective (min 16 credits)
1 Medical Genetics (3,1) BT211IU 4 Cell Biology BT009IU
Genetics BT162IU
2 Crop Biotechnology (3,1) BT214IU 4 Plant Physiology BT010IU
Plant Science BT218IU
3 Techniques in Plant Biotechnology (3,1) BT201IU 4 Plant Physiology BT010IU
Plant Science BT218IU
4 Pharmaceutical Biotechnology (3,1) BT185IU 4 Molecular Biotechnology BT168IU
Biochemistry BT156IU
5 Molecular Diagnostics (3,1) BT184IU 4 Cell Biology BT009IU
6 Reproductive and Regenerative Biomedicine (3,1) BT308IU 4 Cell Biology BT009IU
Human and Animal  Physiology BT163IU
7 Stem Cell Biology (3,1) BT212IU 4 Cell Biology BT009IU
Human and Animal  Physiology BT163IU
8 Medical Microbiology (3,1) BT213IU 4 Microbiology BT202IU
Immunology BT164IU
9 Microbial Biotechnology (3,1) BT175IU 4 Microbiology BT202IU
Immunology BT164IU
No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 23
1 Reading & Writing IE2 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 EN075IU 8
3 Calculus 1 MA001IU 4
4 Physical Training 1 PT001IU 3
SEMESTER II 18
1 Physics 1 PH013IU 2
2 Biology BT155IU 4
3 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
4 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
5 Academic English 1 EN007IU 4
6 Physical Training 2 PT002IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 7
1 Physics 2 PH014IU 2
2 Environmental Science PE014IU 3
3 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
SEMESTER III 20
1 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
2 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
3 Chemistry for Engineers CH011IU 3
4 Chemistry Laboratory CH012IU 1
5 Academic English 2 EN012IU 4
6 Critical Thinking PE008IU 3
7 Organic Chemistry CH009IU 3 Biology BT155IU
8 Introduction to Biotechnology BT150IU 2
SEMESTER IV 17
1 Genetics BT162IU 4 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
2 Cell Biology BT009IU 3 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
3 Biochemistry BT156IU 4 Biology BT155IU
4 Human & Animal Physiology BT163IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
5 Biostatistics BT152IU 3
SEMESTER V 21
1 Molecular Biotechnology BT168IU 4 Genetics BT162IU
2 Analytical Chemistry CH013IU 4
3 Microbiology BT164IU 4 Biology BT155IU
4 Plant Physiology BT010IU 3 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
5 6 credits from Foundation elective courses 6
SEMESTER VI 20
1 Bioinformatics BT203IU 4
2 Molecular Genetics BT217IU 3
3 Immunology BT205IU 4 Biology BT155IU
4 3 credits for Free Electives Courses 3
5 6 credits from Foundation elective courses 6
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2
1 Internship BT200IU 2 Accumulated at least 90 credits
SEMESTER VII 19
1 Experimental Design BT216IU 3
2 16 credits from Professional Elective courses 16
SEMESTER VIII 12
1 Thesis BT179IU 12 Min 112 credits accumulated
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Free Elective (min 3 credits)
1 Project Management IS050IU 3
2 Introduction to Business Administration BA115IU 3
3 Business Communications BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Foundation Elective (min 12 credits)
1 Plant Science (3,0) BT218IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
2 Developmental Biology (3,0) BT306IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
3 Scientific Writing Workshop (2,0) BT200IU 2
4 Human Pharmacology (3,0) BT207IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
5 Protein Biotechnology (3,1) BT172IU 4 Introduction to Biotechnology BT150IU
6 Bioprocessing (3,1) BT307IU 4 Introduction to Biotechnology BT150IU
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Professional Elective (min 16 credits)
1 Medical Genetics (3,1) BT211IU 4 Cell Biology BT009IU
Genetics BT162IU
2 Crop Biotechnology (3,1) BT214IU 4 Plant Physiology BT010IU
Plant Science BT218IU
3 Techniques in Plant Biotechnology (3,1) BT201IU 4 Plant Physiology BT010IU
Plant Science BT218IU
4 Pharmaceutical Biotechnology (3,1) BT185IU 4 Molecular Biotechnology BT168IU
Biochemistry BT156IU
5 Molecular Diagnostics (3,1) BT184IU 4 Cell Biology BT009IU
6 Reproductive and Regenerative Biomedicine (3,1) BT308IU 4 Cell Biology BT009IU
Human and Animal Physiology BT163IU
7 Stem Cell Biology (3,1) BT212IU 4 Cell Biology BT009IU
Human and Animal Physiology BT163IU
8 Medical Microbiology (3,1) BT213IU 4 Microbiology BT202IU
Immunology BT164IU
9 Microbial Biotechnology (3,1) BT175IU 4 Microbiology BT202IU
Immunology BT164IU
No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 21
1 Calculus 1 (4,0) MA001IU 4
2 Physics 1 (2,0) PH013IU 2
3 Biology (3,1) BT155IU 4
4 Chemistry for Engineers (3,0) CH011IU 3
5 Chemistry Laboratory (0,1) CH012IU 1
6 Academic English 1 (4,0) EN007IU
EN008IU
4
7 Physical Training 1 (3,0) PT001IU 3
SEMESTER II 17
1 Physics 2  (2,0) PH014IU 2
2 Academic English 2 (4,0) EN011IU
EN012IU
4
3 Critical Thinking (3,0) PE008IU 3
4 Organic Chemistry (3,0) CH009IU 3 Biology BT155IU
5 Introduction to Biotechnology (2,0) BT150IU 2
6 Physical Training 2 (3,0) PT002IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 5
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
SEMESTER III 16
1 Genetics  (3,1) BT162IU 4 Biology BT155IU
2 Plant Physiology  (3,0) BT010IU 3 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
3 Environmental Science   (3,0) PE014IU 3
4 Analytical Chemistry (3,1) CH013IU 4
5 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
SEMESTER IV 17
1 Biostatistics (2,1) BT152IU 3
2 Biochemistry (3,1) BT156IU 4 Biology BT155IU
3 Microbiology (3,1) BT164IU 4 Biology BT155IU
4 Cell Biology (3,0) BT009IU 3 Biology BT150IU
Introduction to Biotechnology BT155IU
5 Human and Animal Physiology (3,0) BT163IU 3 Introduction to Biotechnology BT150IU
SEMESTER V 18
1 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
2 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
3 Molecular Biotechnology (3,1) BT168IU 4 Genetics BT162IU
4 Immunology (3,1) BT205IU 4 Biology BT155IU
5 6 credits from Foundation elective courses 6
SEMESTER VI 16
1 Molecular Genetics (3,0) BT217IU 3 Biology BT155IU
2 Bioinformatics (3,1) BT203IU 4
3 6 credits from Foundation elective courses 6
4 3 credits for Free Electives Courses 3
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2
1 Internship (0,2) BT221IU 2 Accumulated at least 90 credits
SEMESTER VII 19
1 Experimental Design (3,0) BT216IU 3
2 16 credits from Professional Elective courses 16
SEMESTER VIII 12
1 Thesis (0,12) BT179IU 12 Accumulated at least 112 credits
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Free Elective (min 3 credits)
1 Project Management  (3,0) IS050IU
2 Introduction to Business Administration (3,0) BA115IU
3 Business Communications (3,0) BA006IU
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Foundation Elective (min 12 credits)
1 Plant Science (3,0) BT218IU Introduction to Biotechnology BT150IU
2 Developmental Biology (3,0) BT306IU Introduction to Biotechnology BT150IU
3 Scientific Writing Workshop (2,0) BT200IU
4 Human Pharmacology (3,0) BT207IU Introduction to Biotechnology BT150IU
5 Protein Biotechnology (3,1) BT172IU Introduction to Biotechnology BT150IU
6 Bioprocessing (3,1) BT307IU Introduction to Biotechnology BT150IU
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Professional Elective (min 16 credits)
1 Medical Genetics (3,1) BT211IU 4 Cell Biology BT009IU
Genetics BT162IU
2 Crop Biotechnology (3,1) BT214IU 4 Plant Physiology BT010IU
Plant Science BT218IU
3 Techniques in Plant Biotechnology (3,1) BT201IU 4 Plant Physiology BT010IU
Plant Science BT218IU
4 Pharmaceutical Biotechnology (3,1) BT185IU 4 Molecular Biotechnology BT168IU
Biochemistry BT156IU
5 Molecular Diagnostics (3,1) BT184IU 4 Cell Biology BT009IU
6 Reproductive and Regenerative Biomedicine (3,1) BT308IU 4 Cell Biology BT009IU
Human and Animal Physiology BT163IU
7 Stem Cell Biology (3,1) BT212IU 4 Cell Biology BT009IU
Human and Animal Physiology BT163IU
8 Medical Microbiology (3,1) BT213IU 4 Microbiology BT202IU
Immunology BT164IU
9 Microbial Biotechnology (3,1) BT175IU 4 Microbiology BT202IU
Immunology BT164IU

 

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Tuyển sinh các khối: A00, A01, B00

Mã ngành: 7540101


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 22
1 Reading & Writing IE1 EN027IU 11
2 Listening & Speaking IE1 EN073IU 11
3 Physical Training 1 PT001IU
SEMESTER II 20
1 Reading & Writing IE2 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 EN075IU 8
3 Calculus 1 MA001IU 4
4 Physical Training 2 PT002IU
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
3 Environmental Science PE014IU 3
SEMESTER III 18
1 Calculus 2 MA019IU 4
2 Physics 1 PH013IU 2
3 Biology BT155IU 4
4 Chemistry for Engineers CH011IU 3
5 Chemistry Laboratory CH012IU 1
6 Academic English 1 EN007IU, EN008IU 4
SEMESTER IV 17
1 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
2 Physics 2 PH014IU 2 Physics 1 PH013IU
3 Critical Thinking PE008IU 3
4 Organic Chemistry CH009IU 3 Biology BT155IU
5 Academic English 2 EN011IU,
EN012IU
4
6 Engineering Ethics and Professional Skills PE020IU 3
SEMESTER V 18
1 Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU 3
2 Food Engineering Principles (4,0) FT203IU 4 Physics 2 PH014IU
3 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
4 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
5 Food Chemistry (3,0) FT202IU 3 Organic Chemistry CH009IU
6 Biochemistry (3,1) BT156IU 4 Biology BT155IU
SEMESTER VI 17
1 Food Laws and Standards (3,0) FT309IU 3 Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU
2 Biostatistics (2,1) BT152IU 3
3 Food Microbiology (3,1) FT204IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
4 Nutrition and Functional Foods (3,0) FT205IU 3 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
5 Enzyme and Food Fermentation (3,1) FT208IU 4 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
SEMESTER VII 17
1 Food Unit Operations 1 (3,1) FT301IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Engineering Principles FT203IU
2 Food Analysis (3,1) FT302IU 4 Organic Chemistry CH009IU
Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU
3 Toxicology and Food Safety (3,0) FT303IU 3 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Chemistry FT202IU
4 Experimental Design (3,0) BT216IU 3
5 3 credits from Elective courses (Group 1) 3
SEMESTER VIII 17
1 Food Unit Operations 2 (3,1) FT304IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Engineering Principles FT203IU
2 Food Quality Assurance System (3,0) FT305IU 3 Biostatistics BT152IU
3 Food Microbiology Analysis (2,2) FT310IU 4 Food Microbiology FT204IU
4 Food Packaging and Food Additives (3,0) FT306IU 3 Food Chemistry FT202IU
5 Modern Nutrition, Diets and Health (3,0) FT311IU 3 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
6 3 credits from Elective courses (Group 1) 3
SUMMER SEMESTER (YEAR IV) 2
1 Internship (0,2) FT409 2 Min 90 credits accumulated
SEMESTER IX 9
1 Food Sensory Analysis (2,1) FT407IU 3 Biostatistics BT152IU
2 Food Product Development and Marketing (2,1) FT408IU 3 Food Analysis FT302IU
3 Emerging Food and Post – harvest
Technologies (3,0)
FT410IU 3 Food Unit Operations 1 FT301IU
4 8 credits from Major Elective courses
(Group 2)
8 Food Unit Operations 1 FT301IU
SEMESTER X 12
Thesis (0,12) BT179IU 12 Min 114 credits
accumulated
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Elective Courses (Group 1 - min 6 credits)
1 Project Management (3,0) IS050IU 3
2 Intro to Business Administration (3,0) BA115IU 3
3 Production and Operation Management (3,0) BA164IU 3
4 Logistics and Supply Chain Management (3,0) BA022IU 3
5 Business Communications (3,0) BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Major Elective Courses (Group 2 - min 8 credits)
1 Dairy Product Technology (3,1) FT401IU 4 Food Unit Operations 1 FT301IU
2 Beverage Technology (3,1) FT402IU 4
3 Cereal Product Technology (3,1) FT403IU 4
4 Aquatic Product Technology (3,1) FT404IU 4
5 Meat Product Technology (3,1) FT405IU 4
6 Technology of Coffee, Tea and Cacao (3,1) FT406IU 4

 

No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 20
1 Reading & Writing IE2 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 EN075IU 8
3 Calculus 1 MA001IU 4
4 Physical Training 1 PT001IU
SEMESTER II 18
1 Calculus 2 BT (4,0) MA019IU 4
2 Physics 1 (2,0) PH013IU 2
3 Biology (3,1) BT155IU 4
4 Chemistry for Engineers (3,0) CH011IU 3
5 Chemistry Laboratory (0,1) CH012IU 1
6 Academic English 1 EN007IU, EN008IU 4
7 Physical Training 2 (3,0) PT002IU
SUMMER SEMESTER I 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
3 Environmental Science PE014IU 3
SEMESTER III 21
1 Introduction to Food Science and Technology FT201IU 3
2 Food Engineering Principles FT203IU 4 Physics 2 PH014IU
3 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
4 Physics 2 PH014IU 2
5 Organic Chemistry CH009IU 3
6 Academic English 2 EN011IU,
EN012IU
4 Academic English 1
7 Engineering Ethics and Professional Skills PE020IU 3
SEMESTER IV 19
1 Critical Thinking PE008IU 3
2 Biochemistry BT156IU 4 Biology BT155IU
3 Biostatistics BT152IU 3
4 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
5 Food Microbiology FT204IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
6 Nutrition and Functional Foods FT205IU 3 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
SEMESTER V 19
1 Food Analysis FT302IU 4 Organic Chemistry CH009IU
Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU
2 Food Unit Operations 1 FT301IU 4 Food Engineering Principles FT203IU
3 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
4 Experimental Design BT216IU 3
5 Food Chemistry FT202IU 3 Organic Chemistry CH009IU
6 3 credits from Elective courses (Group 1) 3
SEMESTER VI 18
1 Food Unit Operations 2 FT304IU 4 Food Engineering Principles FT201IU
2 Food Microbiology Analysis FT310IU 4 Food Microbiology FT204IU
3 Food Laws and Standards FT309IU 3 Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU
4 Enzyme and Food Fermentation (3,1) FT208IU 4 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
5 Food Packaging and Food Additives FT306IU 3 Food Chemistry FT202IU
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2
1 Internship FT409 2 Min 90 credits accumulated
SEMESTER VII 15
3 Toxicology and Food Safety FT303IU 3 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Chemistry FT202IU
2 Food Quality Assurance System FT305IU 3 Biostatistics BT152IU
3 Food Sensory Analysis (2,1) FT407IU 3 Biostatistics BT152IU
4 Food Product Development and Marketing (2,1) FT408IU 3 Food Analysis FT302IU
5 Modern Nutrition, Diets and Health (3,0) FT311IU 3 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
SEMESTER VIII 11
1 Emerging Food and Post – harvest
Technologies (3,0)
FT410IU 3 Food Unit Operations 1 FT301IU
2 8 credits from Major Elective courses
(Group 2)
8 Food Unit Operations 1 FT301IU
3 credits from Elective courses (Group 1)   3
SEMESTER IX 12
Thesis (0,12) BT179IU 12 Min 114 credits
accumulated
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Elective Courses (Group 1 - min 6 credits)
1 Project Management (3,0) IS050IU 3
2 Intro to Business Administration (3,0) BA115IU 3
3 Production and Operation Management (3,0) BA164IU 3
4 Logistics and Supply Chain Management (3,0) BA022IU 3
5 Business Communications (3,0) BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Major Elective Courses (Group 2 - min 8 credits)
1 Dairy Product Technology (3,1) FT401IU 4 Food Unit Operations 1 FT301IU
2 Beverage Technology (3,1) FT402IU 4
3 Cereal Product Technology (3,1) FT403IU 4
4 Aquatic Product Technology (3,1) FT404IU 4
5 Meat Product Technology (3,1) FT405IU 4
6 Technology of Coffee, Tea and Cacao (3,1) FT406IU 4

 

No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 18
1 Calculus 1 (4,0) MA001IU 4
2 Physics 1 (2,0) PH013IU 2
3 Biology (3,1) BT155IU 4
4 Chemistry for Engineers CH011IU 3
5 Chemistry Laboratory CH012IU 1
6 Academic English 1 (4,0) EN007IU, EN008IU 4
7 Physical Training 1 PT001IU
SEMESTER II 16
1 Calculus 2 (4,0) MA019IU 4
3 Physics 2 (2,0) PH014IU 2
3 Critical Thinking (3,0) PE008IU 3
4 Organic Chemistry (3,0) CH009IU 3
5 Academic English 2 (4,0) EN011IU,
EN012IU
4
6 Physical Training 2 (3,0) PT002IU
SUMMER SEMESTER (YEAR I ) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
3 Environmental Science (3,0) PE014IU 3
SEMESTER III 19
1 Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU 3
2 Food Engineering Principles (4,0) FT203IU 4 Physics 2 PH014IU
3 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
4 Food Chemistry (3,0) FT202IU 3 Organic Chemistry CH009IU
5 Biochemistry (3,1) BT156IU 4 Biology BT155IU
6 Engineering Ethics and Professional Skills PE020IU 3
SEMESTER IV 17
2 Biostatistics (2,1) BT152IU 3
3 Food Microbiology (3,1) FT204IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
4 Nutrition and Functional Foods (3,0) FT205IU 3 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
5 Enzyme and Food Fermentation (3,1) FT208IU 4 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
6 3 credits from Elective courses (Group 1) 3
SEMESTER V 18
1 Food Analysis (3,1) FT302IU 4 Organic Chemistry
Introduction to Food Science and Technology (3,0)
CH009IU
FT201IU
2 Food Unit Operations 1 (3,1) FT301IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Engineering Principles FT203IU
3 Toxicology and Food Safety (3,0) FT303IU 3 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Chemistry FT202IU
4 Food Packaging and Food Additives (3,0) FT306IU 3 Food Chemistry FT202IU
5 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
6 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
SEMESTER VI 17
1 Food Unit Operations 2 (3,1) FT304IU 4 Introduction to Food Science and Technology FT201IU
Food Engineering Principles FT203IU
2 Food Quality Assurance System (3,0) FT305IU 3 Biostatistics BT152IU
3 Food Laws and Standards (3,0) FT309IU 3 Introduction to Food Science and Technology (3,0) FT201IU
4 Food Microbiology Analysis (2,2) FT310IU 4 Food Microbiology FT204IU
5 Moderrn Nutrition, Diets and Health (3,0) FT311IU 3 Biochemistry BT156IU
Introduction to Food Science and Technology FT201IU
6 3 credits from Elective courses (Group 1) 3
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2
1 Internship (0,2) FT409IU 2
SEMESTER VII 12
1 Food Sensory Analysis (2,1) FT407IU 3 Biostatistics BT152IU
2 Food Product Development and Marketing (2,1) FT408IU 3 Food Analysis FT302IU
3 Experimental Design (3,0) BT216IU 3
4 Emerging Food and Post – harvest
Technologies (3,0)
FT410IU 3 Food Unit Operations 1 FT301IU
5 8 credits from Major Elective courses
(Group 2)
8 Food Unit Operations 1 FT301IU
SEMESTER VIII 12
Thesis (0,12) BT179IU 12
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Elective Courses (Group 1 - min 6 credits)
1 Project Management (3,0) IS050IU 3
2 Intro to Business Administration (3,0) BA115IU 3
3 Production and Operation Management (3,0) BA164IU 3
4 Logistics and Supply Chain Management (3,0) BA022IU 3
5 Business Communications (3,0) BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Major Elective Courses (Group 2 - min 8 credits)
1 Dairy Product Technology (3,1) FT401IU 4 Food Unit Operations 1 FT301IU
2 Beverage Technology (3,1) FT402IU 4
3 Cereal Product Technology (3,1) FT403IU 4
4 Aquatic Product Technology (3,1) FT404IU 4
5 Meat Product Technology (3,1) FT405IU 4
6 Technology of Coffee, Tea and Cacao (3,1) FT406IU 4

Ngành Quản lý Thủy sản

Tuyển sinh các khối: A, A1, B, D1

Mã ngành: 7620305


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 25
1 Reading & Writing IE1 EN072IU 11
2 Listening & Speaking IE1 EN073IU 11
3 Physical Training 1 PT001IU 3
SEMESTER II 23
1 Reading & Writing IE2 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 EN075IU 8
3 Calculus 1 MA001IU 4
4 Physical Training 2 PT002IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
3 Environmental Science PE014IU 3
SEMESTER III 17
1 Physics 1 PH013IU 2
2 Biology BT155IU 4
3 Chemistry for engineers CH011IU 3
4 Chemistry Laboratory CH012IU 1
5 Critical Thinking PE008IU 3
6 Academic English 1 EN007IU, EN008IU 4
SEMESTER IV 16
1 Calculus 2 BT MA019IU 4
2 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
3 Aquatic Ecology AR101IU 3 Biology BT155IU
4 Introduction to Aquatic Resource Management AR102IU 3
5 Academic English 2 EN012IU 4 Academic English 1
SUMMER SEMESTER (YEAR II) 6
1 Physics 2 PH014IU 2
2 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
3 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
4 Biochemistry BT156IU 4 Biology BT155IU
5 Fish Classification AR208IU 2
SEMESTER VI 16
1 Marine Biology BT220IU 3
2 Introduction to Biotechnology BT150IU 2
3 Fish Physiology AR205IU 4 Biochemistry BT156IU
4 Aquatic Microbiology AR201IU 4 Biology BT155IU
5 3 credits from Foundation elective courses 3
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 1
1 Field Course 1 AR207IU 1 Aquatic Ecology AR101IU
Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
SEMESTER VII 15
1 Entrepreneurship and Small Business Management BA154IU 3
2 Environmental Impact Assessment AR311IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
3 Biostatistics BT152IU 3
4 6 credits from Foundation elective courses 6
SEMESTER VIII 17
1 Experimental Design BT216IU 3 Biostatistics BT152IU
2 Project Management IS150IU 3
3 Scientific Writing Workshop BT216IU 2
4 9 credits from Professional Elective courses 9
SUMMER SEMESTER (YEAR IV) 2
1 Internship AR312IU 2 Accumulated 90 credits
SEMESTER IX 12
1 12 credits from Professional Elective courses 12
SEMESTER X 12
Thesis BT179IU 12 Min 110 credits accumulated
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Elective courses (at least 9 credits)
1 Molecular Biotechnology BT168IU 4 Biology BT155IU
2 Global Climate Changes AR202IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
3 Introduction to Business Administration BA115IU 3
4 Principal of Marketing BA003IU 3
5 Business Communication BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Professional Elective (at least 21 credits)
1 Marine Biotechnology BT177IU 4 Marine Biology
Molecular Biotechnology
BT220IU
BT168IU
2 Fish Nutrition and Feed Formulation AR308IU 4 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
Fish Physiology AR205IU
3 Fish Breeding AR314IU 4 Genetics
4 Fish Diseases AR310IU 3 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
Fish Physiology AR205IU
5 Production and Operations Management BA164IU 3
6 Sales Management BA032IU 3
7 Introduction to Logistic and Supply Chain Management IS056IU 3
8 Integrated Coastal Zone Management AR306IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
Introduction to Aquatic Resource Management AR102IU
9 Aquariums & Ornamental Fish AR313IU 3 Biology BT155IU

 

No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 23
1 Reading & Writing IE2 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 EN075IU 8
3 Calculus 1 MA001IU 4
4 Physical Training 1 PT001IU 3
SEMESTER II 17
1 Physics 1 PH013IU 2
2 Biology BT155IU 4
3 Chemistry for engineers CH011IU 3
4 Chemistry Laboratory CH012IU 1
5 Physical Training 2 PT002IU 3
6 Academic English 1 EN007IU, EN008IU 4
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
3 Environmental Science PE014IU 3
SEMESTER III 16
1 Calculus 2 BT MA019IU 4
2 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
3 Aquatic Ecology AR101IU 3 Biology BT155IU
4 Introduction to Aquatic Resource Management AR102IU 3
5 Academic English 2 EN012IU 4
SEMESTER IV 16
1 Genetics BT162IU 4 Biology BT155IU
2 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU 4
4 Biochemistry BT156IU 4 Biology BT155IU
5 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
6 Fish Classification AR208IU 2
SUMMER SEMESTER (YEAR II) 7
1 Physics 2 PH014IU 2
2 Critical Thinking PE008IU 3
3 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
SEMESTER V 16
1 Marine Biology BT220IU 3
2 Introduction to Biotechnology BT150IU 2
3 Fish Physiology AR205IU 4 Biochemistry BT156IU
4 Aquatic Microbiology AR201IU 4 Biology BT155IU
5 3 credits from Foundation elective courses 3
SEMESTER VI 15
1 Entrepreneurship and Small Business Management BA154IU 3
2 Environmental Impact Assessment AR311IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
3 Biostatistics BT152IU 3
4 6 credits from Foundation elective courses 6
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 1
Field Course 1 AR207IU 1 Aquatic Ecology AR101IU
Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
SEMESTER VII 17
1 Experimental Design BT216IU 3 Biostatistics BT152IU
2 Project Management IS150IU 3
3 Scientific Writing Workshop BT216IU 2
4 9 credits from Professional Elective courses 9
SEMESTER VIII 12
1 12 credits from Professional Elective courses 12
SUMMER SEMESTER ( YEAR IV) 2
1 Internship AR312IU 2 Accumulated 90 credits
SEMESTER IX 12
Thesis BT179IU 12 Min 110 credits accumulated
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Elective courses (at least 9 credits)
1 Molecular Biotechnology BT168IU 4 Biology BT155IU
2 Global Climate Changes AR202IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
3 Introduction to Business Administration BA115IU 3
4 Principal of Marketing BA003IU 3
5 Business Communication BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Professional Elective (at least 21 credits)
1 Marine Biotechnology BT177IU 4 Marine Biology BT220IU
Molecular Biotechnology BT168IU
2 Fish Nutrition and Feed Formulation AR308IU 4 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
Fish Physiology AR205IU
3 Fish Breeding AR314IU 4 Genetics
4 Fish Diseases AR310IU 3 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
Fish Physiology AR205IU
5 Production and Operations Management BA164IU 3
6 Sales Management BA032IU 3
7 Introduction to Logistic and Supply Chain Management IS056IU 3
8 Integrated Coastal Zone Management AR306IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
Introduction to Aquatic Resource Management AR102IU
9 Aquariums & Ornamental Fish AR313IU 3 Biology BT155IU
No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 21
1 Calculus 1 MA001IU 4
2 Physics 1 PH013IU 2
3 Biology BT155IU 4
4 Chemistry for engineers CH011IU 3
5 Chemistry Laboratory CH012IU 1
6 Academic English 1 EN007IU, EN008IU 4
7 Physical Training 1 PT001IU 3
SEMESTER II 19
1 Calculus 2 BT MA019IU 4
2 Physics 2 PH014IU 2
3 Aquatic Ecology AR101IU 3 Biology BT155IU
4 Introduction to Aquatic Resource Management AR102IU 3
5 Academic English 2 EN012IU 4 Academic English 1
6 Physical Training 2 PT002IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
2 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
3 Critical Thinking PE008IU 3
SEMESTER III 19
1 Genetics BT162IU 4 Biology BT155IU
2 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU 4
3 Scientific socialism PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
4 Environmental Science PE014IU 3
5 Biochemistry BT156IU 4 Biology BT155IU
6 Fish Classification AR208IU 2
SEMESTER IV 18
1 Marine Biology BT220IU 3
2 Introduction to Biotechnology BT150IU 2
3 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
4 Fish Physiology AR205IU 4 Biochemistry BT156IU
5 Aquatic Microbiology AR201IU 4 Biology BT155IU
6 3 credits from Foundation elective courses 3
SUMMER SEMESTER (YEAR II) 1
1 Field Course 1 AR207IU 1 Aquatic Ecology AR101IU
Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
SEMESTER V 17
1 Entrepreneurship and Small Business Management BA154IU 3
2 Environmental Impact Assessment AR311IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
3 Biostatistics BT152IU 3
4 6 credits from Foundation elective courses 6
5 Ho Chi Minh's Thoughts PE019IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
SEMESTER VI 17
1 Experimental Design BT216IU 3 Biostatistics BT152IU
2 Project Management IS050IU 3
3 Scientific Writing Workshop BT216IU 2
4 9 credits from Professional Elective courses 9
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2
1 Internship AR312IU 2 Accumulated 90 credits
SEMESTER VII 12
1 12 credits from Professional Elective courses 12
SEMESTER VIII 12
Thesis BT179IU 12 Min 110 credits accumulated
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Elective courses (at least 9 credits)
1 Molecular Biotechnology BT168IU 4 Biology BT155IU
2 Global Climate Changes AR202IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
3 Introduction to Business Administration BA115IU 3
4 Principal of Marketing BA003IU 3
5 Business Communication BA006IU 3
No. Courses Course code Credits Prerequisites
Professional Elective (at least 21 credits)
1 Marine Biotechnology BT177IU 4 Marine Biology BT220IU
Molecular Biotechnology BT168IU
2 Fish Nutrition and Feed Formulation AR308IU 4 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
Fish Physiology AR205IU
3 Fish Breeding AR314IU 4 Genetics
4 Fish Diseases AR310IU 3 Fish Laboratory and Water Quality Analysis AR206IU
Fish Physiology AR205IU
5 Production and Operations Management BA164IU 3
6 Sales Management BA032IU 3
7 Introduction to Logistic and Supply Chain Management IS056IU 3
8 Integrated Coastal Zone Management AR306IU 3 Aquatic Ecology AR101IU
Introduction to Aquatic Resource Management AR102IU
9 Aquariums & Ornamental Fish AR313IU 3 Biology BT155IU

 

Ngành Hóa sinh

Tuyển sinh các khối: A, A1, B

Mã ngành: 7440112


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

No. Courses Credits Course code Prerequisites
SEMESTER I 18
1 Reading & Writing IE1 11 EN027IU
2 Listening & Speaking IE1 11 EN073IU
3 Physical Training 1 3 PT001IU
SEMESTER II 20
1 Reading & Writing IE2 8 EN074IU
2 Listening & Speaking IE2 8 EN0745IU
3 Calculus 1 4 MA001IU
4 Physical Training 2 3 PT002IU
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism 3 PE015IU
2 Political economics of Marxism and Leninism 2 PE016IU
3 Environmental Science (3,0) 3 PE014IU
SEMESTER III 16
1 Biology (3,1) 4 BT155IU
2 Chemistry for Engineers (3,0) 3 CH011IU
3 Chemistry Lab 1 CH102IU
4 Academic English 1 (4,0) 4 EN007IU, EN008IU
5 Physics 1 (2,0) 2 PH013IU
6 Scientific socialism 2 PE017IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
SEMESTER IV 18
1 Academic English 2 (4,0) 4 EN011IU, EN012IU
2 Biostatistics (2,1) 3 BT152IU
3 Critical Thinking (3,0) 3 PE008IU
4 Inorganic Chemistry (3,1) 4 BC101IU Chemistry for engineers CH011IU
5 Physics 2 (2,0) 2 PH014IU Physics 1
6 Introduction to Biochemistry (2,0) 2 BC102IU
SEMESTER V 14
1 Fundamentals of Analytical Chemistry (3,1) 4 BC202IU Chemistry for engineers CH011IU
2 Biochemistry 1 (3,0) 3 BC209IU Biology
3 Genetics (3,1) 4 BT162IU
4 History of Vietnamese Communist Party 2 PE018IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
5 Ho Chi Minh's Thoughts 2 PE019IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
6 Scientific Writing Workshop (2,0) 2 BT200IU
7 Organic Chemistry 1 (3,0) 3 BC201IU Chemistry for engineers CH011IU
SEMESTER VI 17
1 Organic Chemistry Lab (0,2) 2 BC207IU
2 Biochemistry 2 (3,2) 5 BTBC310IU Biology
3 Instrumental Analysis (3,1) 4 BC204IU
4 Organic Chemistry 2 (3,0) 3 BC206IU Chemistry for engineers CH011IU
5 Physical Chemsitry  (3,0) 3 BT405IU
SEMESTER VII 18
1 Microbiology (3,1) 4 BT164IU
2 Bioinformatics (3,1) 4 BT203IU
3 Biophysical Chemistry (3,0) 3 BC302IU Chemistry for engineers CH011IU
4 Biopharmaceutics (3,0) 3 BC304IU Organic Chemistry 1 BC201IU
Organic Chemistry 2 BC206IU
5 Enzymology (3,1) 4 BC301IU Biology BT155IU
SEMESTER VIII 19
1 Methods in Biochemistry  (3,2) 5 BTBC312IU Biology BT155IU
2 Fermentation Technology (3,1) 4 BC405IU Enzymology BC301IU
3 Immunology (3,1) 4 BT205IU Biology BT155IU
6 credits from Free Elective courses 6
SUMMER SEMESTER (YEAR IV)
1 Internship (0,2) 2 BC309IU Min 90 credits  accumulated
SEMESTER IX 16
1 Clinical Biochemistry (3,1) 4 BC403IU
12 credits from Professional Elective courses 12
SEMESTER X 12
Thesis (0,12) 12 BT179IU Min 124 credits  accumulated
No. Courses Credits Course code Prerequisites
Free Elective courses (min 6 credits)
1 Project Management (3,0) 3 IS150IU
2 Production and Operation management (3,0) 3 BA164IU
3 Logistics and Supply chain Management (3,0) 3 IS029IU
4 Principles of Marketing (3,0) 3 BA003IU
No. Courses Credits Course code Prerequisites
Professional Elective courses (min 12 credits)
1 Nutritional Biochemistry (3,1) 4 BC302IU  Biochemistry 1 BC209IU
 Biochemistry 2 BC210IU
2 Nutrition Therapy (3,1) 4 BC402IU  Biochemistry 1 BC209IU
 Biochemistry 2 BC210IU
3 Clinical Nutrition (3,1) 4 BC406IU  Biochemistry 1 BC209IU
 Biochemistry 2 BC210IU
4 Drug Development (3,0) 3 BTBC408IU Organic Chemistry 2 BC206IU
5 Cosmetics and Cosmeceuticals 1 (3,0) 3 BTBC409IU Organic Chemistry 2 BC206IU
6 Cosmetics and Cosmeceuticals 2 (3,0) 3 BTBC410IU Cosmetics and Cosmeceuticals 1 BTBC409IU
7 Cosmetics and Cosmeceuticals Lab (0,2) 2 BTBC411IU Cosmetics and Cosmeceuticals 1 BTBC409IU
8 Nutraceuticals (3,1) 4 BTBC412IU Organic Chemistry 2 BC206IU
No. Courses Credits Course code Prerequisites
SEMESTER I 20
1 Reading & Writing IE2 8 EN074IU
2 Listening & Speaking IE2 8 EN0745IU
3 Calculus 1 4 MA001IU
4 Physical Training 1 3 PT001IU
SEMESTER II 20
1 Critical Thinking (3,0) 3 PE008IU
2 Biology (3,1) 4 BT155IU
3 Chemistry for Engineers (3,0) 3 CH011IU
4 Chemistry Lab 1 CH102IU
5 Academic English 1 (4,0) 4 EN007IU, EN008IU
6 Physical Training 2 3 PT002IU
7 Physics 1 (2,0) 2 PH013IU
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism 3 PE015IU
2 Political economics of Marxism and Leninism 2 PE016IU
3 Environmental Science (3,0) 3 PE014IU
SEMESTER III 15
1 Academic English 2 (4,0) 4 EN011IU, EN012IU
2 Biostatistics (2,1) 3 BT152IU
4 Inorganic Chemistry (3,1) 4 BC101IU Chemistry for engineers CH011IU
5 Physics 2 (2,0) 2 PH014IU Physics 1
6 Introduction to Biochemistry (2,0) 2 BC102IU
SEMESTER IV 20
1 Fundamentals of Analytical Chemistry (3,1) 4 BC202IU Chemistry for engineers CH011IU
2 Biochemistry 1 (3,0) 3 BC209IU Biology
3 Genetics (3,1) 4 BT162IU
4 Organic Chemistry Lab (0,2) 2 BC207IU
5 Scientific socialism (3,0) 2 PE017IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
6 Scientific Writing Workshop (2,0) 2 BT200IU
7 Organic Chemistry 1 (3,0) 3 BC201IU Chemistry for engineers CH011IU
SEMESTER V 17
1 History of Vietnamese Communist Party 2 PE018IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
2 Biochemistry 2 (3,2) 5 BTBC210IU Biology BT155IU
3 Instrumental Analysis (3,1) 4 BC204IU
4 Organic Chemistry 2 (3,0) 3 BC206IU Chemistry for engineers CH011IU
5 Physical Chemistry  (3,0) 3 BT405IU
6 Ho Chi Minh's Thoughts 2 PE019U Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
SEMESTER VI 18
1 Microbiology (3,1) 4 BT164IU
2 Bioinformatics (3,1) 4 BT203IU
3 Biophysical Chemistry (3,0) 3 BC302IU Chemistry for engineers CH011IU
4 Biopharmaceutics (3,0) 3 BC304IU Organic Chemistry 1 BC201IU
Organic Chemistry 2 BC206IU
5 Enzymology (3,1) 4 BC301IU Biology BT155IU
SEMESTER VII 19
1 Methods in Biochemistry  (3,2) 5 BTBC312IU Biology BT155IU
2 Fermentation Technology (3,1) 4 BC405IU Enzymology BC301IU
3 Immunology (3,1) 4 BT205IU Biology BT155IU
6 credits from Free Elective courses 6
SUMMER SEMESTER (YEAR IV)
1 Internship (0,2) 2 BC309IU Min 90 credits accumulated
SEMESTER VIII 16
1 Clinical Biochemistry (3,1) 4 BC403IU
12 credits from Professional Elective courses 12
SEMESTER IX 12
Thesis (0,12) 12 BT179IU Min 123 credits  accumulated
No. Courses Credits Course code Prerequisites
Free Elective courses (min 6 credits)
1 Project Management (3,0) 3 IS150IU
2 Production and Operation management (3,0) 3 BA164IU
3 Logistics and Supply chain Management (3,0) 3 IS029IU
4 Principles of Marketing (3,0) 3 BA003IU
No. Courses Credits Course code Prerequisites
Professional Elective courses (min 12 credits)
1 Nutritional Biochemistry (3,1) 4 BTBC302IU  Biochemistry 1 BC208IU
 Biochemistry 2 BC209IU
2 Nutrition Therapy (3,1) 4 BTBC402IU  Biochemistry 1 BC208IU
 Biochemistry 2 BC209IU
3 Clinical Nutrition (3,1) 4 BTBC406IU  Biochemistry 1 BC208IU
 Biochemistry 2 BC209IU
4 Drug Development (3,0) 3 BTBC408IU Organic Chemistry 2 BC206IU
5 Cosmetics and Cosmeceuticals 1 (3,0) 3 BTBC409IU Organic Chemistry 2 BC206IU
6 Cosmetics and Cosmeceuticals 2 (3,0) 3 BTBC410IU Cosmetics and Cosmeceuticals 1 BTBC409IU
7 Cosmetics and Cosmeceuticals Lab (0,2) 2 BTBC411IU Cosmetics and Cosmeceuticals 1 BTBC409IU
8 Nutraceuticals (3,1) 4 BTBC412IU Organic Chemistry 2 BC206IU

 

No. Courses Credits Course code Prerequisites
SEMESTER I 18
1 Calculus 1 (4,0) 4 MA001IU
2 Biology (3,1) 4 BT155IU
3 Chemistry for Engineers (3,0) 3 CH011IU
4 Chemistry Lab 1 CH102IU
5 Academic English 1 (4,0) 4 EN007IU, EN008IU
6 Physics 1 (2,0) 2 PH013IU
7 Physical Training 1 3 PT001IU
SEMESTER II 18
1 Academic English 2 (4,0) 4 EN011IU, EN012IU
2 Biostatistics (2,1) 3 BT152IU
3 Critical Thinking (3,0) 3 PE008IU
4 Inorganic Chemistry (3,1) 4 BC101IU Chemistry for engineers CH011IU
5 Physics 2 (2,0) 2 PH014IU Physics 1 PH013IU
6 Introduction to Biochemistry (2,0) 2 BC102IU
7 Physical Training 2 3 PT002IU
SUMMER SEMESTER (YEAR I) 8
1 Philosophy of Marxism and Leninism 3 PE015IU
2 Political economics of Marxism and Leninism 2 PE016IU
3 Environmental Science (3,0) 3 PE014IU
SEMESTER III 18
1 Fundamentals of Analytical Chemistry (3,1) 4 BC202IU Chemistry for engineers CH011IU
2 Biochemistry 1 (3,0) 3 BC209IU Biology BT155IU
3 Genetics (3,1) 4 BT162IU
4 Scientific socialism (3,0) 2 PE017IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
5 Scientific Writing Workshop (2,0) 2 BT200IU
6 Organic Chemistry 1 (3,0) 3 BC201IU Chemistry for engineers CH011IU
SEMESTER IV 21
1 Organic Chemistry Lab (0,2) 2 BC207IU
2 Biochemistry 2 (3,2) 5 BTBC310IU Biology BT155IU
3 Instrumental Analysis (3,1) 4 BC204IU
4 Organic Chemistry 2 (3,0) 3 BC206IU Chemistry for engineers CH011IU
5 Physical Chemistry  (3,0) 3 BT405IU
6 History of Vietnamese Communist Party 2 PE018IU Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
7 Ho Chi Minh's Thoughts 2 PE019U Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
SEMESTER V 18
1 Microbiology (3,1) 4 BT164IU
2 Bioinformatics (3,1) 4 BT203IU
3 Biophysical Chemistry (3,0) 3 BC302IU Chemistry for engineers CH011IU
4 Biopharmaceutics (3,0) 3 BC304IU Organic Chemistry 1 BC201IU
Organic Chemistry 2 BC206IU
5 Enzymology (3,1) 4 BC301IU Biology BT155IU
SEMESTER VI 19
1 Methods in Biochemistry  (3,2) 5 BTBC312IU Biology BT155IU
2 Fermentation Technology (3,1) 4 BC405IU Enzymology
3 Immunology (3,1) 4 BT205IU Biology BT155IU
6 credits from Free Elective courses 6
SUMMER SEMESTER (YEAR III)
1 Internship (0,2) 2 BC309IU Min 123 credits  accumulated
SEMESTER VII 16
1 Clinical Biochemistry (3,1) 4 BC403IU
12 credits from Professional Elective courses 12
SEMESTER VIII 12
Thesis (0,12) 12 BT179IU Min 123 credits  accumulated
No. Courses Credits Course code Prerequisites
Free Elective courses (min 6 credits)
1 Project Management (3,0) 3 IS050IU
2 Production and Operation management (3,0) 3 BA164IU
3 Logistics and Supply chain Management (3,0) 3 IS029IU
4 Principles of Marketing (3,0) 3 BA003IU
No. Courses Credits Course code Prerequisites
Professional Elective courses (min 12 credits)
1 Nutritional Biochemistry (3,1) 4 BC302IU  Biochemistry 1 BC208IU
 Biochemistry 2 BC209IU
2 Nutrition Therapy (3,1) 4 BC402IU  Biochemistry 1 BC208IU
 Biochemistry 2 BC209IU
3 Clinical Nutrition (3,1) 4 BC406IU  Biochemistry 1 BC208IU
 Biochemistry 2 BC209IU
4 Drug Development (3,0) 3 BTBC408IU Organic Chemistry 2 BC206IU
5 Cosmetics and Cosmeceuticals 1 (3,0) 3 BTBC409IU Organic Chemistry 2 BC206IU
6 Cosmetics and Cosmeceuticals 2 (3,0) 3 BTBC410IU Cosmetics and Cosmeceuticals 1 BTBC409IU
7 Cosmetics and Cosmeceuticals Lab (0,2) 2 BTBC411IU Cosmetics and Cosmeceuticals 1 BTBC409IU
8 Nutraceuticals (3,1) 4 BTBC412IU Organic Chemistry 2 BC206IU

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Tuyển sinh các khối: A, A1, B, D7

Mã ngành: 7520301


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

No. Courses Total Credits Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 25 25
1 Reading & Writing IE1 (11,0) 11 EN072IU 11
2 Listening & Speaking IE1 (11,0) 11 EN073IU 11
3 Physical Training 1 (0,3) 3 PT001IU 3
SEMESTER II 23 23
1 Reading & Writing IE2 (8,0) 8 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 (8,0) 8 EN075IU 8
3 Calculus 1 (4,0) 4 MA001IU 4
4 Physical Training 2 (3,0) 3 PT002IU 3
 SUMMER SEMESTER (YEAR I) 11 11
1 Writing Academic English 1 (2,0) 2 EN007IU 2
2 Listening Academic English 1 (2,0) 2 EN008IU 2
3 Physics 1 (2,0) 2 PH013IU 2
4 Philosophy of Marxism and Leninism (3,0) 3 PE015IU 3
5 Political economics of Marxism and Leninism (2,0) 2 PE016IU 2
SEMESTER III 21 21
1 Writing Academic English 2 (2,0) 2 EN011IU 2
2 Speaking Academic English 2 (2,0) 2 EN012IU 2
3 Chemistry for Engineers (3,0) 3 CH011IU 3
4 Engineering Drawing (3,0) 3 ENEE1001IU 3
5 Critical Thinking (3,0) 3 PE008IU 3
6 Calculus 2 (4,0) 4 MA003IU 4
7 Physics 2 - Thermodynamic (2,0) 2 PH014IU 2
8 Introduction to Chemical Engineering (2,0) 2 CHE1011IU 2
SEMESTER IV 18 18
1 Inorganic Chemistry (3,1) 4 CHE2102IU 4
2 Applied Mechanics (2,0) 2 CHE0011IU 2
3 Applied Fluid Mechanics (2,1) 3 CE205IU,
CE206IU
3
4 Applied Statistic (3,0) 3 ENEE1006IU 3
5 Scientific socialism (2,0) 2 PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
6 Biology (3,1) 4 BT155IU 4
SEMESTER V 20 20
1 Physical Chemistry 1 (3,0) 3 CHE1031IU 3
2 Organic Chemistry 1 (3,0) 3 CHE1081IU 3
3 Principles of EE1 (3,0) 3 EE051IU 3
4 Reaction Kinetics and Catalysis (3,0) 3 CHE2011IU 3
5 Programming for Engineers (3,1) 4 EE057IU, EE058IU 4
6 History of Vietnamese Communist Party (2,0) 2 PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
7 Ho Chi Minh's Thoughts (2,0) 2 PE019U 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
SEMESTER VI 22 22
1 Physical Chemistry 2 (2,1) 3 CHE1042IU 3
2 Industrial Chemistry (2,0) 2 CHE1111IU 2
3 Analytical Chemistry 1 (3,0) 3 CHE1051IU 3
4 Organic Chemistry 2 (3,0) 3 CHE1091IU 3
5 Organic Chemistry Laboratory (0,2) 2 CHE1092IU 2
6 Process Instrumentation and Control (2,0) 2 CHE1021IU 2
7 Biochemistry (3,1) 4 CHE1103IU 4
8 Chemical Reaction Engineering (3,0) 3 CHE2061IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 1 1
1 Research 1 (0,1) 1 CHE4012IU 1
SEMESTER VII 20 20
1 Analytical Chemistry 2 (3,0) 3 CHE1061IU 3
2 Analytical Chemistry Laboratory (0,2) 2 CHE1062IU 2
3 Computational Chemistry (2,1) 3 CHE2023IU 3
4 Simulation and Optimization (2,1) 3 CHE2033IU 3
5 Research Methodology (3,0) 3 CHE0031IU 3
6 Economy – Management (2,0) 2 2
7 Mechanical Unit Operations (3,0) 3 CHE2071IU 3
8 Research 2 (0,1) 1 CHE4022IU 1
SEMESTER VIII 18
1 Mass Transfer Operations (3,0) 3 CHE2041IU 3
2 Heat Transfer Operations (3,0) 3 CHE2051IU 3
3 Introduction to Health Safety and Environment (0,1) 1 CHE2082IU 1
4 Engineering Ethics and Professional Skills 3 PE020IU 3
5 Elective A (min 3 credits)
5.1 Green Chemical Engineering (3,0) 3 CHE3111IU 3
5.2 Nanomaterials (3,0) 3 CHE3211IU 3
5.3 Biomaterials (3,0) 3 CHE3221IU 3
5.4 Organic Chemistry Synthesis (3,0) 3 CHE3311U 3
5.5 Advanced Engineering Drawing (2,1) 3 CHE3413IU 3
6 Elective B (min 3 credits)
6.1 Environmental Chemistry 1 (3,0) 3 CHE3121IU 3
6.2 Environmental Chemistry 2 (3,0) 3 CHE3131IU 3
6.3 Heterogeneous Catalysis (3,0) 3 CHE3231IU 3
6.4 Methods for Natural Products and Drugs (2,1) 3 CHE3323IU 3
6.5 Piping and Instruments System Design (3,0) 3 CHE3421IU 3
7 Elective C (min 3 credits)
7.1 Sustainable Energy (3,0) 3 CHE3141IU 3
7.2 Natural Gas Processing (3,0) 3 CHE3151IU 3
7.3 Bioinorganic Chemistry (3,0) 3 CHE3241IU 3
7.4 Corrosion Chemistry (3,0) 3 CHE3251IU 3
7.5 Medicinal Chemistry (3,0) 3 CHE3331IU 3
7.6 Treatment Plant Operation (3,0) 3 CHE3431IU 3
SUMMER SEMESTER (YEAR IV) 2 2
1 Internship (0,2) 2 CHE4042IU 2
SEMESTER IX 12 12
1 Thesis (0,12) 12 CHE4052IU 12
No. Courses Total Credits Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 23 23
1 Reading & Writing IE2 (8,0) 8 EN074IU 8
2 Listening & Speaking IE2 (8,0) 8 EN075IU 8
3 Physical Training 1 (0,3) 3 PT001IU 3
4 Calculus 1 (4,0) 4 MA001IU 4
SEMESTER II 22 22
1 Writing Academic English 1 (2,0) 2 EN007IU 2
2 Listening Academic English 1 (2,0) 2 EN008IU 2
3 Physics 1 (2,0) 2 PH013IU 2
4 Chemistry for Engineers (3,0) 3 CH011IU 3
5 Engineering Drawing (3,0) 3 ENEE1001IU 3
6 Critical Thinking (3,0) 3 PE008IU 3
7 Calculus 2 (4,0) 4 MA003IU 4
8 Physical Training 2 (3,0) 3 PT002IU 3
 SUMMER SEMESTER (YEAR I) 11 11
1 Writing Academic English 2 (2,0) 2 EN011IU 2
2 Speaking Academic English 2 (2,0) 2 EN012IU 2
3 Physics 2 - Thermodynamic (2,0) 2 PH014IU 2
4 Philosophy of Marxism and Leninism (3,0) 3 PE015IU 3
5 Political economics of Marxism and Leninism (2,0) 2 PE016IU 2
SEMESTER III 20 20
1 Introduction to Chemical Engineering (2,0) 2 CHE1011IU 2
2 Physical Chemistry 1 (3,0) 3 CHE1031IU 3
3 Inorganic Chemistry (3,1) 4 CHE2102IU 4
4 Applied Fluid Mechanics (2,1) 3 CE205IU,
CE206IU
3
5 Organic Chemistry 1 (3,0) 3 CHE1081IU 3
6 Principles of EE1 (3,0) 3 EE051IU 3
7 Applied Mechanics (2,0) 2 CHE0011IU 2
SEMESTER IV 22 22
1 Industrial Chemistry (2,0) 2 CHE1111IU 2
2 Physical Chemistry 2 (2,1) 3 CHE1042IU 3
3 Analytical Chemistry 1 (3,0) 3 CHE1051IU 3
4 Biology (3,1) 4 BT155IU 4
5 Process Instrumentation and Control (2,0) 2 CHE1021IU 2
6 Applied Statistic (3,0) 3 ENEE1006IU 3
7 Organic Chemistry 2 (3,0) 3 CHE1091IU 3
8 Organic Chemistry Laboratory (0,2) 2 CHE1092IU 2
SEMESTER V 20 20
1 Reaction Kinetics and Catalysis (3,0) 3 CHE2011IU 3
2 Analytical Chemistry 2 (3,0) 3 CHE1061IU 3
3 Analytical Chemistry Laboratory (0,2) 2 CHE1062IU 2
4 Computational Chemistry (2,1) 3 CHE2023IU 3
5 Simulation and Optimization (2,1) 3 CHE2033IU 3
6 Programming for Engineers (3,1) 4 EE057IU, EE058IU 4
7 Scientific socialism (2,0) 2 PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
SEMESTER VI 18 18
1 Mass Transfer Operations (3,0) 3 CHE2041IU 3
2 Heat Transfer Operations (3,0) 3 CHE2051IU 3
3 Introduction to Health Safety and Environment (0,1) 1 CHE2082IU 1
4 Chemical Reaction Engineering (3,0) 3 CHE2061IU 3
5 Biochemistry (3,1) 4 CHE1103IU 4
6 Engineering Ethics and Professional Skills 3 PE020IU 3
7 Research 1 (0,1) 1 CHE4012IU 1
SUMMER SEMESTER (YEAR III) 2 2
1 Internship (0,2) 2 CHE4042IU 2
SEMESTER VII 20
1 Mechanical Unit Operations (3,0) 3 CHE2071IU 3
2 Research Methodology (3,0) 3 CHE0031IU 3
3 History of Vietnamese Communist Party (2,0) 2 PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
4 Ho Chi Minh's Thoughts (2,0) 2 PE019U 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
5 Elective A (min 3 credits)
5.1 Green Chemical Engineering (3,0) 3 CHE3111IU 3
5.2 Nanomaterials (3,0) 3 CHE3211IU 3
5.3 Biomaterials (3,0) 3 CHE3221IU 3
5.4 Organic Chemistry Synthesis (3,0) 3 CHE3311U 3
5.5 Advanced Engineering Drawing (2,1) 3 CHE3413IU 3
6 Elective B (min 3 credits)
6.1 Environmental Chemistry 1 (3,0) 3 CHE3121IU 3
6.2 Environmental Chemistry 2 (3,0) 3 CHE3131IU 3
6.3 Heterogeneous Catalysis (3,0) 3 CHE3231IU 3
6.4 Methods for Natural Products and Drugs (2,1) 3 CHE3323IU 3
6.5 Piping and Instruments System Design (3,0) 3 CHE3421IU 3
7 Elective C (min 3 credits)
7.1 Sustainable Energy (3,0) 3 CHE3141IU 3
7.2 Natural Gas Processing (3,0) 3 CHE3151IU 3
7.3 Bioinorganic Chemistry (3,0) 3 CHE3241IU 3
7.4 Corrosion Chemistry (3,0) 3 CHE3251IU 3
7.5 Medicinal Chemistry (3,0) 3 CHE3331IU 3
7.6 Treatment Plant Operation (3,0) 3 CHE3431IU 3
8 Research 2 (0,1) 1 CHE4022IU 1
SEMESTER VIII 14 14
1 Economy – Management (2,0) 2 2
2 Thesis (0,12) 12 CHE4052IU 12
No. Courses Course code Credits Prerequisites
SEMESTER I 19
1 Academic English 1 (4,0) EN007IU,
EN008IU
4
2 Calculus 1 (4,0) MA001IU 4
3 Physics 1 (2,0) PH013IU 2
4 Chemistry for Engineers (3,0) CH011IU 3
5 Engineering Drawing (3,0) ENEE1001IU 3
6 Critical Thinking (3,0) PE008IU 3
7 Physical Training 1 (0,3) PT001IU 3
SEMESTER II 19
1 Academic English 2 (4,0) EN011IU,
EN012IU
4
2 Calculus 2 (4,0) MA003IU 4
3 Physics 2 - Thermodynamic (2,0) PH014IU 2
4 Inorganic Chemistry (3,1) CHE2102IU 4
5 Applied Mechanics CHE0011IU 2
6 Applied Fluid Mechanics CE205IU,
CE206IU
3
7 Physical Training 2 (3,0) PT002IU 3
 SEMESTER III 18
1 Introduction to Chemical Engineering (2,0) CHE1011IU 2
2 Physical Chemistry 1 (3,0) CHE1031IU 3
3 Organic Chemistry 1 (3,0) CHE1081IU 3
4 Biology (3,1) BT155IU 4
5 Applied Statistic (3,0) ENEE1006IU 3
6 Principles of EE1 (3,0) EE051IU 3
SEMESTER IV 20
1 Industrial Chemistry (2,0) CHE1111IU 2
2 Physical Chemistry 2 (2,1) CHE1042IU 3
3 Analytical Chemistry 1 (3,0) CHE1051IU 3
4 Organic Chemistry 2 (3,0) CHE1091IU 3
5 Organic Chemistry Laboratory (0,2) CHE1092IU 2
6 Process Instrumentation and Control (2,0) CHE1021IU 2
7 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU 3
8 Political economics of Marxism and Leninism PE016IU 2
SEMESTER V 20
1 Reaction Kinetics and Catalysis (3,0) CHE2011IU 3
2 Analytical Chemistry 2 (3,0) CHE1061IU 3
3 Analytical Chemistry Laboratory (0,2) CHE1062IU 2
4 Computational Chemistry (2,1) CHE2023IU 3
5 Simulation and Optimization (2,1) CHE2033IU 3
6 Programming for Engineers (3,1) EE057IU, EE058IU 4
7 Scientific socialism (2,0) PE017IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
SEMESTER VI 18
1 Mass Transfer Operations (3,0) CHE2041IU 3
2 Heat Transfer Operations (3,0) CHE2051IU 3
3 Introduction to Health Safety and Environment (0,1) CHE2082IU 1
4 Chemical Reaction Engineering (3,0) CHE2061IU 3
5 Biochemistry (3,1) CHE1103IU 4
6 Engineering Ethics and Professional Skills PE020IU 3
7 Research 1 (0,1) CHE4012IU 1
SUMMER SEMESTER 3 6
1 History of Vietnamese Communist Party PE018IU 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
2 Ho Chi Minh's Thoughts PE019U 2 Philosophy of Marxism and Leninism PE015IU
Political economics of Marxism and Leninism PE016IU
Scientific socialism PE017IU
3 Internship (0,2) CHE4042IU 2
SEMESTER VII
1 Mechanical Unit Operations (3,0) CHE2071IU 3
2 Research Methodology (3,0) CHE0031IU 3
3 Elective A (min 3 credits)
3.1 Green Chemical Engineering (3,0) CHE3111IU 3
3.2 Nanomaterials (3,0) CHE3211IU 3
3.3 Biomaterials (3,0) CHE3221IU 3
3.4 Organic Chemistry Synthesis (3,0) CHE3311U 3
3.5 Advanced Engineering Drawing (2,1) CHE3413IU 3
4 Elective B (min 3 credits)
4.1 Environmental Chemistry 1 (3,0) CHE3121IU 3
4.2 Environmental Chemistry 2 (3,0) CHE3131IU 3
4.3 Heterogeneous Catalysis (3,0) CHE3231IU 3
4.4 Methods for Natural Products and Drugs (2,1) CHE3323IU 3
4.5 Piping and Instruments System Design (3,0) CHE3421IU 3
5 Elective C (min 3 credits)
5.1 Sustainable Energy (3,0) CHE3141IU 3
5.2 Natural Gas Processing (3,0) CHE3151IU 3
5.3 Bioinorganic Chemistry (3,0) CHE3241IU 3
5.4 Corrosion Chemistry (3,0) CHE3251IU 3
5.5 Medicinal Chemistry (3,0) CHE3331IU 3
5.6 Treatment Plant Operation (3,0) CHE3431IU 3
6 Research 2 (0,1) CHE4022IU 1
SEMESTER VIII 14
1 Economy – Management  2
1.1 Entrepreneurship (2,0) IT102IU 2
1.2 Engineering Project Management (2,0) ENEE4011IU 2
2 Thesis (0,12) CHE4052IU 12