• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình Đại học

Các ngành đào tạo đại học

Thông tin chung

Ngành Công nghệ Sinh học

Tuyển sinh các khối: A00, B00, B08, D07

Mã ngành: 7420201


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Tuyển sinh các khối: A00, A01, B00, D07

Mã ngành: 7540101

FTBrochure_41x22cm_29.04.2022

Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết


Từ khóa 2019


Khóa 2020, 2021, và 2022


Từ khóa 2023

Ngành Quản lý Thủy sản

Tuyển sinh các khối: A, A1, B, D1

Mã ngành: 7620305


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết

Ngành Hóa sinh

Tuyển sinh các khối: A00, B00, B08, D07

Mã ngành: 7440112


Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết