• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Thông tin môn học

Ngành Công nghệ Sinh học

Các môn chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Các môn chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngành Quản lý Thủy sản

Các môn chuyên ngành Quản lý Thủy sản

Ngành Hóa sinh

Các môn chuyên ngành Hóa sinh

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Các môn chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học