• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình sau Đại học

Các ngành đào tạo sau đại học

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

Tiến sĩ Công nghệ Sinh học

Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm