• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
<span class="dojodigital_toggle_title">Nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THPT và Đăng ký học quy đổi Sinh hoạt Công dân</span>

Nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THPT và Đăng ký học quy đổi Sinh hoạt Công dân

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên thông tin liên quan đến việc Nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (bản sao/bản photo công chứng) và Đăng ký học quy đổi Sinh hoạt Công dân.

Sinh viên theo dõi thông báo được đăng tải trên website Phòng CTSV tại.

  1. https://iuoss.com/tb-so-3-danh-cho-sv-khoa-2021-tro-ve-truoc-chua-nop-ban-sao-ban-photo-cong-chung-bang-tot-nghiep-thpt/
  1. https://iuoss.com/dkqd-shcd-2022-2023/

Nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong các kỳ xét tốt nghiệp, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện tinh thần các thông báo này.