• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Biên bản ghi nhớ
Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM ký hợp tác với Khoa Khoa học Sức khỏe và Công nghệ, Đại học Quốc gia Đài Loan

Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM ký hợp tác với Khoa Khoa học Sức khỏe và Công nghệ, Đại học Quốc gia Đài Loan

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Khoa Khoa học Sức khỏe và Công nghệ, Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (R.O.C).

 

Bản ghi nhớ hợp tác được ký bởi TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP. HCM và TS. Chi Hung Juan, Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe và Công nghệ, Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan. Biên bản ghi nhớ này cho phép hai Khoa đạt được các thỏa thuận bao gồm: 1. Thúc đẩy trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên tham gia vào các dự án nghiên cứu chung; 2. Thúc đẩy trao đổi các công bố nghiên cứu khoa học và các thông tin liên quan đến nghiên cứu; 3. Đẩy mạnh chương trình hợp tác song bằng; 4. Thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực 5 năm từ ngày ký.

 

 

Đại diện Khoa Công nghệ Sinh học và Phòng Quan hệ đối ngoại, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM và Khoa Khoa học Sức khỏe và Công nghệ, Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (R.O.C) trong buổi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.