• (+84) 028 3724 4270
  • biotech2004.iu@gmail.com
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

CÁN BỘ

VĂN PHÒNG KHOA

TRƯỞNG KHOA

PHÓ KHOA

BAN THƯ KÝ