• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

CÁN BỘ

VĂN PHÒNG KHOA

TRƯỞNG KHOA

PHÓ KHOA

BAN THƯ KÝ