• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2019 CỦA CÁC NGÀNH THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2019 CỦA CÁC NGÀNH THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

I. Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng:

  1. Công nghệ sinh học, mã ngành 7420201, điểm chuẩn 18
  2. Hóa sinh, mã ngành 7440112, điểm chuẩn 18
  3. Kỹ thuật hóa học, mã ngành 7520301, điểm chuẩn 18
  4. Công nghệ thực phẩm, mã ngành 7540101, điểm chuẩn 18
  5. Quản lý thủy sản, mã ngành 7620305, điểm chuẩn 18

II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết:

  • Điểm chuẩn 16