• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM” cho SV, HVCH và NCS năm 2019

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu và công văn số 2017/ĐHQG-KHCN (đính kèm) v/v thông báo “Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2019,

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy cô, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thông tin Giải thưởng và hình thức nộp hồ sơ:

1. Đối tượng: dành cho Sinh viên, Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh của Trường ĐHQT, ĐHQG-HCM.

2. Hồ sơ thực hiện theo các bước sau:

a) Sinh viên/ Học viên Cao học/ Nghiên cứu sinh nộp về Khoa/Bộ môn (bản in và file) trước 16h00 Thứ Năm, ngày 21/11/2019 gồm có :

– Đơn xin tham gia Giải thưởng (mẫu đính kèm),

– Thông tin kết quả công trình tham gia Giải thưởng (mẫu đính kèm),

– Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ,

– Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS,

– Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

Gửi hồ sơ cho Văn phòng Khoa trước thứ 5 ngày 21/11/2019 để Ban Thư ký tổng hợp và trình BCN Khoa.