• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Biotechnology

A general description of biotechnology is using living things to create products or to do tasks for human beings. There are six distinct subfields that biotechnology is categorized into. They are:

1. Biomedical Biotechnology

2. Reproductive Biotechnology

3. Stem Cell and Tissue Engineering Biotechnology

4. Microbiological Biotechnology

5. Plant Biotechnology

6. Animal Biotechnology

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học (CNSH) là một lĩnh vực nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống để tạo ra sản phẩm hoặc để phục vụ cho lợi ích của nhân loại. Công nghệ sinh học được chia thành 6 chuyên ngành chính như sau:

  • CNSH Y Dược
  • CNSH Sinh sản
  • CNSH Tế bào gốc và Y sinh học tái tạo
  • CNSH Vi sinh vật
  • CNSH Động vật
  • CNSH Thực vật