• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
NGHIÊN CỨU
Bài Báo về Tổng Quan Các Phương Pháp Sản Xuất Propylene

Bài Báo về Tổng Quan Các Phương Pháp Sản Xuất Propylene

TS. Phùng Thanh Khoa và các cộng sự đã có bài tóm lược về các phương pháp sản xuất propylene. Bài tóm lược này đã được đăng trên tạp chí “Journal of Environmental Chemical Engineering” (Q1, Impact factor: 5.909). Tóm tắt nội dung của bài báo như sau:

Tiếng Việt:

Sản xuất propylene – nguyên liệu hóa dầu lớn thứ hai sau ethylene – đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong những năm gần đây do tính ứng dụng rộng rãi và sự giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Nhiều quy trình công nghệ đã được phát triển để sản xuất propylene từ nguyên hóa thạch và vật liệu tái tạo. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ giới thiệu các quy trình hiện tại để sản xuất propylene. Song song đó, sản xuất biopropylene từ cồn sinh học sử dụng xúc tác ZSM-5 – xúc tác được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa dầu sẽ được thảo luận chi tiết. Các đặc tính hóa lý của ZSM-5, chẳng hạn như kích thước hạt, kích thước tinh thể, tỷ lệ Si/Al, sự bổ sung kim loại và tính ổn định, cũng như các điều kiện và cơ chế phản ứng sẽ được thảo luận để từ đó đề xuất các thông số thích hợp để kiểm soát sự khử cồn sinh học thành propylene.

Tiếng Anh:

Production of propylene, the second-largest petrochemical after ethylene, has received considerable attention in recent years due to its wide applications and avoiding oil dependence. Many processes have been developed to produce propylene from fossil resources and renewable materials. In this review, we will introduce the current processes to produce propylene. In parallel, biopropylene production from bioethanol using a widely used material in petrochemistry, ZSM-5, has also been discussed. The physicochemical properties of ZSM-5 to be applied as an efficient catalyst for this reaction, such as the particle/crystal size, the Si/Al ratio, metal addition, and its stability, as well as reaction conditions and pathways have been discussed to suggest the potential parameters to control the bioethanol dehydration into propylene.

Nội dung đầy đủ của bài báo có thể tìm thấy trong đường dẫn sau đây:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213343721006503