• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Phòng Thí nghiệm

Khoa CNSH có 14 PTN phục vụ cho các lớp thực hành từ đại cương đến chuyên ngành của năm bộ môn: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hóa ứng dụng, Khoa học thủy sản và Kỹ thuật hóa học. Những thiết bị hiện đại tại các PTN đã đáp ứng được nhu cầu làm đề tài và nghiên cứu của sinh viên, nghiên cứu viên và giảng viên. Một số PTN đang thực hiện đề tài cấp nhà nước như PTN Tái biệt hóa tế bào và CNSH Thực vật. Thông tin chi tiết của 14 PTN được trình bày bên dưới:

A1. 102

Tên PTN: Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Thực phẩm

Chuyên viên: Mai Nguyễn Trâm Anh

Số điện thoại: 0908455243

Email: mntanh@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3710

A1. 501

Tên PTN: Hóa Dược

Chuyên viên: Phan Thị Thanh Vy

Số điện thoại: 0939 871 841

Email: pttvy@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3919

A1. 502

Tên PTN: Hóa Sinh Ứng Dụng

Chuyên viên: Võ Duy Lê Giang

Số điện thoại: 0777027079

Email: vdlgiang@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3347

A1. 601

Tên PTN: Chế biến thực phẩm

Chuyên viên: Trần Phan Thanh Trúc

Số điện thoại: 0938375716

Email: tpttruc@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3430

A1. 602

Tên PTN: Vi sinh và an toàn thực phẩm

Chuyên viên: Lâm Nguyễn Tú Linh

Số điện thoại: 0943808031

Email: lntlinh@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3343

A1. 701

Tên PTN: CNSH Tế Bào

Chuyên viên: trống

Số điện thoại:

Email:

Số nội bộ: 3110

A1. 702

Tên PTN: CNSH Y Sinh và Phân tử

Chuyên viên: Đặng Thị Lan Anh

Số điện thoại: 0907.535.661

Email: dtlanh@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3339

A1. 703

Tên PTN: Dinh Dưỡng

Chuyên viên: Lê Quỳnh Trâm

Số điện thoại: 0985653949

Email: lqtram@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3839

A1. 709

Tên PTN: CNSH Phân Tử Thực Vật

Chuyên viên: Bùi Thanh Hòa

Số điện thoại: 085 451 9980

Email: bthoa@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3856

A1. 710

Tên PTN: Tái biệt hóa tế bào

Chuyên viên: Phan Thị Hồng Hạnh

Số điện thoại: 0975515736

Email: pthhanh@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3228

CN Tảo

Tên PTN: Công nghệ Tảo

Chuyên viên: Nguyễn Giảng Thu Lan

Số điện thoại: 0902 25 6465

Email: ngtlan@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3206

CNSH Biển

Tên PTN: Công Nghệ Sinh Học Biển

Chuyên viên: Võ Thị Bảo Châu

Số điện thoại: 090 281 6040

Email: vtbchau@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3206

TSUD

Tên PTN: Thủy sinh Ứng dụng

Chuyên viên: Trần Minh Long

Số điện thoại: 0903735617

Email: tmlong@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3206

Trung Tâm

Tên PTN: Trung tâm

Chuyên viên: Nguyễn Giảng Thu Lan

Số điện thoại: 0902 25 6465

Email: ngtlan@hcmiu.edu.vn

Số nội bộ: 3206