• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Phòng Thí nghiệm

Khoa CNSH có 14 PTN phục vụ cho các lớp thực hành từ đại cương đến chuyên ngành của năm bộ môn: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hóa ứng dụng, Khoa học thủy sản và Kỹ thuật hóa học. Những thiết bị hiện đại tại các PTN đã đáp ứng được nhu cầu làm đề tài và nghiên cứu của sinh viên, nghiên cứu viên và giảng viên. Một số PTN đang thực hiện đề tài cấp nhà nước như PTN Tái biệt hóa tế bào và CNSH Thực vật. Thông tin chi tiết của 14 PTN được trình bày bên dưới:

Thông tin các PTN

STT Phòng Lab Chuyên viên SĐT Email Số điện thoại nội bộ Danh sách thiết bị
1 A1. 102  Kỹ thuật Thực phẩm Nguyễn Hoàng Khoa Nguyên 0908139820 nhknguyen@hcmiu.edu.vn 3710
2 A1. 501 Hóa Dược Nguyễn Ngọc Anh Thư 0986523737 nnathu@hcmiu.edu.vn 3919
3 A1. 502 Hóa Sinh Ứng Dụng Võ Duy Lê Giang 0777027079 vdlgiang@hcmiu.edu.vn 3347
4 A1. 601 Chế biến thực phẩm Lê Trần Hoài Ân 0926268929 hoaian8929@gmail.com 3430
5 A1. 602 Vi sinh và an toàn thực phẩm Nguyễn Thiên Ân 0977618808 ntan@hcmiu.edu.vn 3343
6 A1. 701 CNSH Tế Bào Phan Thái Bảo 0365654266 ptbao@hcmiu.edu.vn 3110
7 A1. 702 CNSH Y Sinh và Phân tử Đặng Thị Lan Anh 0907535661 dtlanh@hcmiu.edu.vn 3339
8 A1. 703 Dinh Dưỡng Lê Quỳnh Trâm 0985653949 lqtram@hcmiu.edu.vn 3839
9 A1. 709 CNSH Phân Tử Thực Vật Bùi Thanh Hòa 0854519980 bthoa@hcmiu.edu.vn 3856
Ứng dụng CNSH trong phát triển giống cây trồng Nhấn vào đây
10 A1. 710 Nguyễn Mai Phương 0906054819 nmphuong@hcmiu.edu.vn 3228
Tái Lập Chương Trình Tế Bào Nhấn vào đây
Bảo tồn nguồn gen động vật quý ở mức độ tế bào Nhấn vào đây
11 CNSH Biển Công Nghệ Sinh Học Biển Hồ Hoàng Duy Uyên 0934046509 hhduyen@hcmiu.edu.vn 3206
12 CN Tảo Công nghệ Tảo Nguyễn Thanh Hải 0938780022 nthai@hcmiu.edu.vn
13 TSUD Thủy sinh Ứng dụng
14 Trung Tâm Trung tâm