Tham quan kiến tập tại công ty thực phẩm Bích Chi (Đồng Tháp)